her med indkaldes der til den årlige generalforsamling i Randers fodbolddommer klub
der afholdes i Vorup FB ulvehøj Møllevangsvej 9 8940 Randers SV. D 6/2 2024 kl. 19:30
Dagsorden

1.Valg af dirigent.
2.Bestyrelsens beretning.
3.Regnskabet.
4.Fastsættelse af kontingent og kampafgifter.
5.Indkomne forslag.
Forslag 1
§ 9 – 12 – 13 ændres til simpel flertal blandt fremmødte.
Forslag 2
Såfremt forslag 1. ikke stemmes igennem. ønskes samme forslag fremsat blot med § 12
Forslag 3
§ 3 Skal passive medlemmer have stemmeret ved generalforsamling. Ja/nej
Forslag 4
§ 5 På formandens foranledning, og med efterfølgende generalforsamling, kan en bestyrelse sammensættes og bestå af 3 mand.
Forslag 5
§ 13 Tekst ændres således at ved opløsning af RFDK, tilfalder midler IKKE DFU
…men formanden formidler dem til sociale aktiviteter for klubbens medlemmer/ eller tilbagefører til medlemmer….
Forslag 6
Det pålægges den siddende bestyrelse 2024 at nedsætte et udvalg som skal revidere RFDK vedtægter, således de er tidssvarende og brugbare i.h.t. Nye tider.
Dette udvalg udpeges af bestyrelsen ,og består af 3 mand, hvoraf min. 2 ikke er bestyrelsesmedlemmer.
Udvalget skal fremkomme med forslag til love, som bestyrelsen har til opgave at få vedtaget ved næste generalforsamling feb. 2025.
6.Orientering fra kampfordeleren om det forløbne år.
7.Valg – skiftevis tre og to bestyrelsesmedlemmer + suppleant,
Formand: Leif Andreasen villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem: Mikkel Koch villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem: Rasmus Stisen Ønsker ikke genvalg
8.Valg af 2 revisorer – 1 i lige år og 1 i ulige år – i ulige år en suppleant.