Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Randers Fodbolddommerklub. Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 2. februar 2021 kl. 19.30 På Ulvehøj ved Cafeteriet i Haslund – (Vorup FB.)

Dagsorden
1. Valg af dirigent (Og godkendelse af deltagelse via videomøde)
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabet
4. Fastsættelse af kontingent og kampafgifter
5. Indkomne forslag
6. Orientering fra kampfordeleren om det forløbne år
7. Valg
a. Kasserer – Jørgen M. Rasmussen på valg – IKKE villig til genvalg.
b. Bestyrelsesmedlem – Finn Lovring – Villig til genvalg.
c. Suppleant (Kenneth Kvist – villig til genvalg)
8. Valg af revisor – 1 i ulige år og 1 i lige år
a. Kurt Christensen – på valg
b. Revisorsuppleant

I lighed med tidligere vil der blive lavet en kort skriftlig beretning forud for generalforsamlingen
(Ultimo januar 2021) – den vil kunne findes på vores hjemmeside. På generalforsamlingen vil den
skriftlige beretning blive suppleret af en mundtlig.
For at sikre generalforsamlingens gennemførelse med de potentielle restriktioner der fortsat pågår 2.
februar, så vil vi:

1) bede om skriftlig tilmelding via mail. Tilmelding til Leif Andreasen via mail
luffeleif@gmail.com:

2) Åbne for deltagelse via videomøde (TEAMS). Ved din tilmelding til dette vil du blive
tilsendt link pr. mail. Vi vil kraftigt opfordre til denne løsning, hvis du teknisk har mulighed
for det. Kan tilgås via smartphone eller pc. Skulle restriktionerne løsne sig meget inden da,
vil vi naturligvis åbne for større fysisk deltagelse.

Vedr. punkt 2, er det vigtigt at gøre opmærksom på, at ALLE klubbens medlemmer skal bakke op
om tiltaget, for det vurderes foreneligt med vedtægterne. Ved evt. afstemning om f.eks. valg af
bestyrelsesmedlemmer kan man afgive fuldmagt til et af medlemmerne der er fysisk til stede. Du vil
modtage information om dette i forbindelse med bekræftelse.

Venlig hilsen
Bestyrelsen