Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Randers Fodbolddommerklub.

Generalforsamlingen afholdes

tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19.30

På Ulvehøj ved Cafeteriet i Haslund – (Vorup FB.)


Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabet
4. Fastsættelse af kontingent og kampafgifter
5. Indkomne forslag
6. Orientering fra kampfordeleren om det forløbne år
7. Valg
a. Formand – Ulrich Kjær Egebjerg på valg – villig til genvalg.
b. Bestyrelsesmedlem – Leif Andreasen – Villig til genvalg.
c. Bestyrelsesmedlem – Anders Nielsen – Villig til valg.
d. Suppleant (Rasmus Stisen – villig til genvalg)
8. Valg af revisor – 1 i ulige år og 1 i lige år
a. Karl Ostrowski – på valg – villig til genvalg
b. Revisorsuppleant


I lighed med tidligere vil der blive lavet en kort skriftlig beretning forud for generalforsamlingen
(Ultimo januar 2020) – den vil kunne findes på vores hjemmeside. På generalforsamlingen vil den
skriftlige beretning blive suppleret af en mundtlig. I forbindelse med generalforsamlingen vil DFU
igen være repræsenteret og vil her bl.a. fortælle om DFU mod 2023 og den nye Fastholdelses- og
Kompetencepulje, som også får betydning for Randers Fodbolddommerklub. Se mere her:

I forbindelse med generalforsamlingen er klubben vært ved en franskbrød. Her er der rig mulighed
for at hygge sig med sine kolleger.