Som de senere år udsender vi fra bestyrelsen den skriftlige beretning via hjemmesiden. På generalforsamlingen den 7. februar vil den blive suppleret med en mundtlig beretning. Tilsammen udgør de bestyrelsens beretning for året 2016.

Skriftlig beretning for året 2016
De seneste to år har vi udsendt en skriftlig beretning –  noget der er blevet taget rigtig godt imod og som blev ønsket til gentagelse fremover. Derfor har vi igen i år lavet en skriftlig beretning. Beretningen vil tage udgangspunkt i årets forløb, herunder henvisninger til de to nyhedsbreve og vil på generalforsamlingen blive suppleret med en mundtlig beretning. 
Årets medlemsmøder.
Forårets medlemsmøder var traditionen tro præget af teoriundervisning. Martsmødet sprængte alle rammer – mere end 70 medlemmer var mødt op.
Oktobermødet stod traditionen tro på bowling, endnu en gang med en ny mester på banen.
Den første tirsdag i november fik vi besøg udefra – læs mere andetsteds på hjemmesiden.
Socialt samvær er en væsentlig del af medlemsmøderne – mulighed for at knytte netværk og erfaringsudveksle. 
Dommerklubbens øvrige arrangementer
Også i 2016 ville vi gerne have deltaget i Havndals fodboldstævne – dette blev desværre aflyst, men såfremt vi kan finde et passende stævne, er vi fra bestyrelsens side klar til at bakke op om dette. Til Kenneth Velling, der påtog sig rollen som træner, holdleder m.m. skal der lyde en stor tak.
Vi deltog også i Randers City-Stafet. Dette er omtalt nærmere på hjemmesiden, hvorfor der henvises til denne.
Kom med forslag til forskellige aktiviteter – vi vil som klub nemlig gerne skabe noget for jer medlemmer og også gøre os synlige i vores nærområde. 
Samarbejdet med DBU Jylland

Der er stadig en udfordring omkring fortolkningen af udmøntningsnotatet. Os, DFU og DBU Jylland tolker det ikke på samme måde, når det gælder privatarrangerede kampe. Sådan skrev vi sidste år og altså igen i år. DBU Jylland har i deres skriftlige beretning skrevet, at  DFU grundet DBU’s lokalunioners manglende vilje til at overholde notatet jf DFU’s tolkning, nu vil rejse en voldgiftssag om dette. Hvis dette var sandheden kunne man måske også kigger indad og spørge sig selv, om det er ordentlighed, at opfører sig sådan, at en samarbejdspartner har grund til at rejse en voldgiftssag.
Såfremt et stævne har en medarrangør, der ikke er DBU Jyllandklub, så er det vores opfattelse, at man der selv kan vælge, hvem der skal påsætte.

Disciplinærsager
På novembermødet fortalte Erik Stisen om sine oplevelser som dommer i forbindelse med en særdeles uheldig sag. Uden opbakning fra en dommerklub var der intet sket og han havde ikke fået den hjælp, som han rettelig burde have.
Oplevelsen af det hændte og den manglende indsats fra DBU Jyllands side finder vi som klub særdeles kritisabel og kan ikke se denne som et tegn på, at man fra DBU Jyllands side ønsker at hjælpe dommere, der har været udsat for ubehagelige episoder. Vi kan kun håbe, at der var tale om en enkelt fejl. Men episoden er et fremragende eksempel på, at det er en nødvendighed at være med i det fællesskab dommerklubberne og DFU udgør.
Udover denne hændelse er vi kun bekendt med få disciplinære sager. Dog oplever, at kommunikationen fra DBU Jyllands side ud til dommerklubben er yderst begrænset på dette område. 
Dommeruddannelse
Vi vil gerne have flere dommere. I foråret 2017 afholdes der dommergrundkursus i Randers. Nærmere bestemt i samarbejde med Kristrup Boldklub, der lægger lokaler til. Du kan trygt rekruttere til dette kursus. Hans Mogensen og de øvrige i Kristrup er garanter for, at rammerne omkring kurset er i top.
Der er traditionen tro udbudt en lang række kurser under den strukturerede dommeruddannelse. Vi opfordrer alle til at søge de relevante kurser. Svend Jensen og Leif Plauborg er klar til at hjælpe med forklaringer og forslag, såfremt man har behov for dette

 

Samarbejde med DGI og Firmasporten, private arrangører
Igen i år har vi fremragende samarbejde med en lang række andre organisationer, private stævneudbydere, firmaer m.m., der arrangerer fodboldkampe, stævner m.m..
I skal som medlemmer forvente, at i flere og flere tilfælde kommer afregningen for disse aktiviteter fra dommerklubben. I skal altså kun hæve omkostningsgodtgørelse, såfremt det fremgår af kampsedlen.
Uanset hvem vi har samarbejdet med, må vi sige, at de forskellige har vist stor vilje til at finde løsninger, og over en kam, har de udtrykt stor tilfreds med dommerklubben og jeres indsats de forskellige steder. Så en stor ros til alle herfra.
Kamppåsætningen fra dommerklubben er overgået til mail. Senest kommer kampsedlen som en del af et excel-ark. Den valgte måde har også betydet, at vi fremover kun får meget begrænsede portoudgifter.
Samarbejdet med DFU
2016 var første år uden JFU – og det er gået fint. DFU har internt i forhold til dommerklubbernes bestyrelser kommunikeret meget – en stor del af denne kommunikation har ikke været medlemsrettet.
I løbet af foråret vil der ske en række ændringer i forhold til DFU’s hjemmeside. Man skal opgive sin mailadresse på ”Mit DFU”, oplysninger om navn m.m. og dette vil reelt fungere som DFU’s medlemssystem. Ligeledes vil det give DFU mulighed for en målrettet kommunikation til forskellige grupper af medlemmer.
Opløsningen af JFU har også betydet, at der er blevet delt penge ud til dommerklubberne. Pengene blev udbetalt tidligere end forventet og er derfor indgået i regnskabet for 2016. Dette vil blive omtalt under regnskabet.
Kontingenter og kampafgifter
Vi har hvert år i vore nyhedsbreve skrevet, at vi ønsker at sikre, at vi får opkrævet kampafgifter og kontingent. I 2016 blev det desværre aktuelt at sende en sag til inkasso. Dette vil blive omtalt nærmere under regnskabet.
Kommunikation internt og eksternt

Hjemmeside
Vores hjemmeside er særdeles velfungerende og i nyhedsbrevet fra det netop overståede nytår omtaler vi den også. Her skal der blot lyde en opfordring til, at du som medlem leverer materiale til den og så en stor tak til Steffen Gade, der fungerer som webmaster og laver alt det, bestyrelsen ikke magter.
Der skal også lyde en stor tak til alle, der aktivt bruger vores facebook-side. Små historier og billeder er altid velkomne.

 

Mission og vision
For lidt over et år siden udfærdigede vi nedenstående mission og vision for Randers Fodbolddommerklub. Begge dele er gode pejlemærker for arbejdet i bestyrelsen og alle nye tiltag, skal kunne rummes inden for disse.

Mission

·         Være sparringspartner for medlemmerne, fagligt og moralsk, via uddannelse og støtte i eventuelle sager

·         Være behjælpelig med at medlemmerne kan opfylde testkrav både fysisk og teoretisk

·         Være socialt samlingspunkt for medlemmer via netværk og kammeratskab

·         Arrangere arrangementer for medlemmerne, både sociale og faglige

·         Rekruttere nye dommere i Randers og omegn

·         Fastholde medlemmerne i klubben

·         Udvikle eventuelle talenter

Vision:

·         Være det åbenlyse samlingspunkt for dommere i Randersområdet

·         Være synlig og tidssvarende

·         Have kompetente dommere på alle niveauer, samt dække efterspørgslen

·         Være understøttende og opbakkende overfor alle medlemmer og samarbejdspartnere

 

Tak
Slutteligt en stor tak til alle medlemmer, Karsten Mogensen for indsatsen som kampfordeler og de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Det er alle jer og jeres indsats, der gør Randers Fodbolddommerklub til en fremragende forening, en forening man kan være stolt af.

 

Leif Plauborg

Formand