Vedtægter

Love for Randers Fodbolddommerklub

§1.

Klubbens navn er Randers Fodbolddommerklub. Den har til formål at virke for uddannelse af fodbolddommere samt at være disse til moralsk støtte og faglig bistand.

§2.

Klubben er upolitisk og kan ikke tage beslutninger, der står i modstrid til de af boldspilunionen vedtagne bestemmel­ser og forordninger vedrørende spille- og turneringsreglementets forståelse.

§3.

Som medlemmer kan kun optages de af boldspilunioner­ne autoriserede fodbolddommere. Alle medlemmer betegnes som aktive, dog betegnes æresmedlemmer og medlemmer, der er aktive i anden klub, som passive.

§4.

Kontingent og kampafgift fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves i juni måned for forårssæsonen og i december måned for efterårssæsonen. Kontingent og kampafgift skal være betalt inden den 1. august henholdsvis 1. februar, og er dette ikke sket, kan vedkommende slettes som medlem og kan kun atter blive medlem med bestyrelsens sanktion og mod betaling af restancen. Udmeldelse må ske skriftligt til formanden.

§5.

Klubbens interesser varetages af en bestyrelse på 5 mand, og alle valg gælder for to år. Formanden og to bestyrelsesmedlemmer + en suppleant til bestyrelsen vælges i lige år. Kasserer og et bestyrelses­medlem + en suppleant vælges i ulige år.

Hvis formanden eller kassereren afgår fra bestyrelsen indenfor en valgperiode, indtræder 1. suppleant i bestyrelsen, som derefter konstituerer sig selv.

Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege eller lade vælge underudvalg. Der skal mindst et bestyrelsesmedlem i så­danne udvalg.

Desuden ansætter bestyrelsen en kampfordeler. Denne skal være medlem af Randers Fodbolddommerklub og ansættes normalt for en periode af max. 2 års varighed. Genansættelse kan finde sted. Vederlag til kampfordeleren fastsættes af bestyrelsen.

§6.

Bestyrelsens opgave er bl. a. at afholde kursus samt et passende antal medlemsmøder. Bestyrelsen deltager med mindst 1 repræsentant i møder indenfor D.F.U., herunder D.F.U.’s delegeretmøde. En fuldtallig og enig bestyrelse kan desuden udnævne et medlem til æresmedlem. Sådanne
udnævnelser kan foretages når et medlem af klubben igennem en årrække har udført et ekstraordinært stort uegennyttigt arbejde. Æresmedlemmer er fritaget for kontingent
.

§7.

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Til at revidere regnskabet vælges to revisorer samt en sup­pleant.

§8.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar må­ned.

Indvarsling skal ske 14 dage forinden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før gene­ralforsamlingens afholdelse.

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutnings­dygtig. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmetal (se dog § 13).

Dagsorden på generalforsamlingen er følgende

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskabet.
  4. Fastsættelse af kontingent og kampafgifter.
  5. Indkomne forslag.
  6. Orientering fra kampfordeleren om det forløbne år.
  7. Valg – skiftevis tre og to bestyrelsesmedlemmer + suppleant, jfr. § 5.(villig til genvalg eller ej skal oplyses på dagsorden)
  8. Valg af 2 revisorer – 1 i lige år og 1 i ulige år – i ulige år en suppleant.

§9.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på besty­relsens foranledning med 14 dages varsel, eller når mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftlig fremsender begæring herom til bestyrelsen vedlagt en dagsorden om de forslag, der ønskes behandlet.

§10.

Foreningens medlemmer, som modtager kampe uden om dommerklubben, skal senest tre dage efter meddele kampfordeleren, at han har haft disse kampe. Undladelse heraf kan medføre, at bestyrelsen for et vist tidsrum fast sætter, at vedkommende medlem ikke får tildelt kampe af dommerklubben. Foreningens medlemmer har ret til at dømme gratis i sin egen klubs privatkampe, dog skal der betales den fastsatte afgift til dommerklubben. Et medlem, der en spilledag er forhindret, må omgående meddele kampfordeleren dette.

§11.

Såfremt et medlem overtræder klubbens love eller i øvrigt ved sin adfærd giver anledning dertil, har bestyrelsen ret til at ekskludere ham eller give ham karantæne. Et sådant medlem kan dog skriftligt eller ved fremmøde indanke en sådan afgørelse for klubbens førstkommende generalfor­samling, hvor den endelige afgørelse træffes ved simpel stemmeflertal.

§12.

Forslag til ændringer af eller tilføjelser til disse love skal behandles på generalforsamlingen. Til vedtagelse kræ­ves, at mindst 2/3 af de mødte medlemmer stemmer derfor.

§13.

Klubbens opløsning kan kun vedtages på en ordinær ge­neralforsamling, når mindst 2/3 af klubbens medlemmer stemmer derfor. Ved en sådan opløsning skal eventuelt overskydende midler tilfalde D.F.U. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 9. marts 1939 – med ændringer vedtaget den 19. juni 1945, 11. maj 1948, 3. dec. 1950, 3. dec. 1952, 26. nov. 1962, 20. nov. 1967, 7. jan. 1974, 7. april 1975, 14. april 1980, 1. feb. 1994, 3. feb. 2004, 6. feb. 2007, 3. februar 2009, 4. februar 2013, 4. februar 2014 og 2. februar 2021.